November 2017

1. Contractspartijen, toepasselijk recht en toepassingsgebied van de AV

Uw contractspartij is:
EDITIONS ATLAS SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Zwitserland

Directeur van de publicatie: Niklas Wihlborg
Ingeschreven in het handelsregister te: Lausanne
Handelsregisternummer: CHE-105.945.026
Telefonische klantendienst: 085 208 01 60 (maandag - vrijdag: 8.00 – 18.00 u.)

Klantendienst per e-mail: klantenservice@editionsatlas.ch
Editions Atlas kijkt ernaar uit om u op haar Website te verwelkomen. De Website, alsook de commerciële relaties die ontstaan uit de aankoop van producten via deze Website, zijn enkel onderworpen aan het Nederlands recht wat betreft de bestellingen en leveringen die in Nederland worden gedaan.
Deze AV zijn van toepassing op alle huidige of toekomstige commerciële relaties gesloten tussen de vennootschap Editions Atlas SA en een handelingsbekwame natuurlijke persoon boven de 18 jaar die in Nederland is gevestigd of daar zijn verblijfplaats heeft, ingevolge een bestelling van producten van de merk Editions Atlas via de Website www.atlaseditions.nl. Editions Atlas SA heeft het recht om op elk moment deze AV geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. De toepasselijke AV zijn deze die op het moment van de bestelling van kracht zijn en die te raadplegen zijn op de Website www.atlaseditions.nl.

De website www.atlaseditions.nl (hierna: “de Website”) is eigendom van en geregistreerd door Editions Atlas SA, met zetel te Cheseaux-sur-Lausanne.

Ons ontdekkingsaanbod is beperkt tot één bestelling per gezin en per collectie.

U geniet van een wettelijk recht om de goederen binnen de 14 dagen na ontvangst terug te zenden, zonder enige reden te moeten opgeven (cf. artikel 9).

Indien u in Nederland gevestigd bent of uw woonplaats kiest, kan u een overeenkomst met Editions Atlas SA sluiten in het Nederlands.
Of - Per e-mail: klantenservice@editionsatlas.ch
- Telefonisch: 085 208 01 60, (maandag tot vrijdag: 8.00 – 18.00 u.)

- Per post: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7,
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Zwitserland

2. Verloop van de bestelling, sluiten van de overeenkomst en bewijs

Voordat u uw bestelling valideert, kunt u de inhoud van uw bestelling en alle opgegeven gegevens verifiëren en eventueel corrigeren. Uw bestelling wordt pas van kracht vanaf de tweede keer klikken, m.a.w. door op de toets “Ik bevestig mijn bestelling“ te drukken.
U ontvangt een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Indien uw e-mailadres niet geldig is, kunnen we uw bestelling niet behandelen.
De producten die op de website www.atlaseditions.nl worden aangeboden, zijn te koop zolang de aanbieding online staat en zolang de voorraad strekt. Bij onbeschikbaarheid zal Editions Atlas er alles aan doen om u hiervan per brief, e-mail of telefoon bij de bestelling of zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

3. Essentiële kenmerken van de producten

De voorgestelde producten zijn in detail beschreven in onze gedrukte documentatie en op onze Website. De foto’s geven een globaal beeld van elk artikel. Omwille van technische informaticaredenen, vooral dan wat betreft schermresoluties, kunnen zich afwijkingen in kleur voordoen.

4. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn in euro, btw inbegrepen. Er kunnen eventueel verzendkosten zijn. Als dat het geval is, dan worden die vermeld in de bijzondere voorwaarden van het product. Editions Atlas behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tijdens een collectie te wijzigen, in functie van economische omstandigheden.

5. Betaling

Uw goederen worden samen met een factuur en een overschrijvingsformulier geleverd. De factuur herneemt de lijst van alle bestelde producten alsook hun prijzen. Omwille van logistieke redenen kan een levering in verscheidene pakketjes opgedeeld zijn. U heeft een termijn van 30 dagen om de factuur te regelen. U kunt de bestelde producten via het overschrijvingsformulier betalen.

Als een factuur niet op tijd wordt betaald, wordt er een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd. Als de openstaande factuur/facturen niet wordt/worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de herinnering, wordt er een aanmaning verstuurd. EDITIONS ATLAS SA rekent per verstuurde aanmaning een bedrag van 4,00 EUR aan om de gemaakte aanmaningskosten te dekken.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de factuur voor die goederen volledig betaald is.

7. Levering

De producten worden uitsluitend per post rechtstreeks bij u geleverd. Omwille van de grote vraag naar ons unieke aanbod op de Europese markt, kan de leveringstermijn voor de 1e levering tot 2 à 3 weken na ontvangst van de bestelling zijn. Wij danken u voor uw begrip.
Het leveringsadres is het adres dat u opgegeven hebt op het moment dat u uw bestelling deed. Als het adres verkeerd of onvolledig is, kunnen we uw pakjes jammer genoeg niet leveren.
Wij zijn niet verplicht om het gehele aanbod in alle regio’s en in alle landen te leveren. De levering zal uitsluitend plaatsvinden in het land dat werd aangegeven op de Website www.atlaseditions.nl
De Post voert het transport van en de invoerformaliteiten voor de bij Editions Atlas SA bestelde goederen uit in naam van de klant. De klant wordt beschouwd als geadresseerde voor de import, zonder bijkomende kosten voor hem.

8. Een collectie opzeggen

U kunt op eender welk moment het versturen van bijkomende pakjes in een collectie stoppen door gewoon per e-mail, brief of telefoon de klantenservice te contacteren. U heeft geen minimale aankoopverplichting. 

Editions ATLAS biedt u de garantie dat u uw verzameling gedurende minstens 6 maanden na de bestelling zult kunnen verderzetten en verrijken volgens het ritme gespecificeerd in de aanbieding. Eens deze termijn voorbij is, zijn de volgende zendingen afhankelijk van de beschikbare voorraden.

9. Uw herroepingsrecht

U heeft het recht om uw bestelling te herroepen en te annuleren. Dit geldt echter niet voor gepersonaliseerde artikelen of voor audio-, video- of softwarebestanden, aangezien deze laatsten verzegeld zijn. U kunt uw pakje binnen de dertig (30) dagen na ontvangst zonder voorafgaande kennisgeving terugsturen naar Editions Atlas op het adres dat hieronder wordt vermeld. U kunt eveneens Editions Atlas SA op de hoogte brengen van uw beslissing tot herroeping of annulatie binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Deze informatie kan per brief, e-mail, telefoon (085 208 01 60) of middels het modelformulier voor herroeping dat hier beschikbaar is, aan de klantenservice worden doorgegeven. Na ons deze informatie bezorgd te hebben, beschikt u over een periode van vijftien (15) dagen om ons op het adres hieronder uw pakje terug te bezorgen:


Editions ATLAS,
Postbus 7034
3109 AA Schiedam

De producten moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd, met alle onderdelen waaruit het product bestaat (handleiding, accessoires, …). De volledige, gestorte sommen, inclusief de verzendkosten voor het opsturen (standaardtarief), zullen u ten laatste binnen de 14 dagen nadat u Editions Atlas op de hoogte bracht van uw beslissing tot herroeping, worden terugbetaald. Afhankelijk van wat het eerst gebeurt, kan de terugbetaling worden uitgesteld totdat de goederen werden gerecupereerd of totdat er een bewijs van verzending van deze goederen werd afgeleverd.

10. Garantie- en terugzendrecht

De toegekende garantie stemt overeen met de wettelijke bepalingen ter zake.
U kunt natuurlijk binnen de 14 dagen uw wettelijk terugzendrecht doen gelden en ons de goederen binnen deze termijn terugsturen, zonder enige reden te hoeven opgeven.
Wij vragen u om de kwaliteit en de hoeveelheid van de goederen bij levering onmiddellijk te controleren. Indien een artikel een gebrek vertoont, heeft u het recht om het binnen de wettelijke terugzendtermijn kosteloos in te ruilen.
De zichtbare en verborgen gebreken van de goederen dienen ten laatste binnen de dertig (30) dagen na levering per brief of per e-mail (klantenservice@editionsatlas.ch) gemeld te worden.
Drie (3) maanden na de levering van de goederen worden deze klachten niet-ontvankelijk.
Gelieve te noteren dat we de goederen niet zullen kunnen inruilen bij beschadiging door een onjuist gebruik of als de verpakking beschadigd is.
Gelieve de terug te geven goederen op te sturen naar:


Editions Atlas SA,
Postbus 7034
3109 AA Schiedam

11. Gegevensbescherming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken en om onze nieuwigheden en aanbiedingen aan u voor te leggen.
Op het moment dat u een bestelling plaatst via onze Website of via eender welk ander kanaal, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan Editions Atlas SA om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en met ons privacybeleid.
Indien u onze informatie en interessante aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit per brief of per e-mail aan klantenservice@editionsatlas.ch te melden. Dit heeft evenwel geen invloed op de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling. Na ontvangst van uw verzet zullen wij uw gegevens uitsluitend nog gebruiken voor de verwerking van uw bestelling en zullen wij u niet langer publiciteitsdocumenten, inclusief onze catalogi, toesturen.

12. Aansprakelijkheid

Ondanks alle zorg die wordt besteed aan de ontwikkeling en het onderhoud van onze Website www.atlaseditions.nl, kunnen wij fouten, onduidelijkheden of weglatingen niet geheel uitsluiten. Bovendien is het mogelijk dat er zich een probleem voordoet tijdens het tot stand brengen van de verbinding met de internetpagina’s, of dat de verbinding wordt verbroken. Wij weigeren elke verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade in dit verband.
Op onze Website www.atlaseditions.nl verwijzen wij met hyperlinks door naar andere internetsites. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij voor al deze hyperlinks geen enkele invloed hebben op het uiterlijk en de inhoud van de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen. De provider of uitbater van de betreffende website is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De inhoud van de pagina’s waarnaar wordt verwezen, werd gecontroleerd op het moment dat de hyperlink werd geplaatst, teneinde eventuele inbreuken op de wet vast te stellen en te controleren of er geen illegale inhoud aanwezig was op het moment dat de hyperlinks werden geplaatst. Toch is het voor ons redelijkerwijze niet mogelijk om de inhoud van de pagina’s waarnaar wij verwijzen permanent te controleren, zonder een concreet vermoeden van een inbreuk op de wet. Wij verwijderen de hyperlinks onmiddellijk als we een schending van de wet vernemen.
Geen der partijen is aansprakelijk voor vertragingen of voor het niet-nakomen van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle (Overmacht), met uitzondering van de betalingsverplichtingen. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende omstandigheden: oorlog, rellen, oproer, ernstige verstoring in de beveiliging van het internet, technische storingen, stakingen, onbevoegde toegang en/of binnendringing in de servers van de Websites, stakingen van alle aard, natuurrampen en falen van computers of telefoons.

13. Intellectuele eigendomsrechten en handelsrechten

De Websites en hun verschillende onderdelen, en meer in het bijzonder hun verschillende inhouden (foto’s, teksten, presentaties, merken, logo’s, motieven, modellen, enz.), alsook de ermee verband houdende software, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en andere handelsrechten, die voorbehouden zijn aan de eigenaars van deze rechten.
Elk gebruik en elke reproductie, voorstelling of verspreiding van deze elementen, in hun geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. Kadert het gebruik binnen de wettelijke bepalingen, bijv. kopieën die door de klant worden gemaakt voor louter private doeleinden, zonder aanpassing of vervalsing van de inhoud, dan geldt dit verbod niet.

14. Bescherming van het milieu

Wij herinneren er u aan dat u afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet mag weggooien met ongesorteerd stedelijk afval. Deze apparatuur bevat immers gevaarlijke stoffen die mogelijk een effect kunnen hebben op het milieu en op de menselijke gezondheid.
Bij een aankoop van een product mag u ons uw oude, gelijkaardige toestel terugsturen.

15. Klachten en contact

Gelieve u bij klachten te wenden tot onze klantendienst:
EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Zwitserland

Telefonische klantendienst: 085 208 01 60, (maandag - vrijdag: 8.00 – 18.00 u.)

E-mail: klantenservice@editionsatlas.ch

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elke bestelling die via de website atlaseditions.nl gebeurt, is onderworpen aan de Nederland wet.
In geval van betwisting zijn echter enkel de Zwitserse rechtbanken bevoegd.

Editions ATLAS
Website gehost door:
CARDIWEB
14, rue Auber
75009 Paris